جوک های جدید و خنده دار تلگرام (8)

جوک های جدید و خنده دار تلگرام (8)
جوک های جدید و خنده دار تلگرام

جوک های جدید و خنده دار تلگرام
آقایون و خانوما توجه کنند!!!!!
. .
. .
. .
. .
ممنون از توجهتون ان شاالله جبران کنم!

جوک های جدید و خنده دار تلگرام

یارو پدرش تو بستر مرگ بوده، میگه بیا بشین کنارم کارت دارم.
.
.
بعد یه چوب می ده دست پسرش،
پسره هم که می خواسته ذکاوتش رو نشون بده قبل از حرف زدن پدرش چوب رو می شکنه.
پدره سکته می کنه درجا میمیره.

جوک های جدید و خنده دار تلگرام

هفته پیش زن داییم تو سوپ خامه ریخته بود، خیلی خوشمزه شده بود
اومدیم خونه مامانم سوپ …

جوک های جدید و خنده دار تلگرام (8)

جوک های جدید و خنده دار تلگرام

جوک های جدید و خنده دار تلگرام
آقایون و خانوما توجه کنند!!!!!
. .
. .
. .
. .
ممنون از توجهتون ان شاالله جبران کنم!

جوک های جدید و خنده دار تلگرام

یارو پدرش تو بستر مرگ بوده، میگه بیا بشین کنارم کارت دارم.
.
.
بعد یه چوب می ده دست پسرش،
پسره هم که می خواسته ذکاوتش رو نشون بده قبل از حرف زدن پدرش چوب رو می شکنه.
پدره سکته می کنه درجا میمیره.

جوک های جدید و خنده دار تلگرام

هفته پیش زن داییم تو سوپ خامه ریخته بود، خیلی خوشمزه شده بود
اومدیم خونه مامانم سوپ …
جوک های جدید و خنده دار تلگرام (8)