حضور هریک از افرادی مثل کوثری,توکلی و مصباحی مقدم به ده نفر از افراد بی ریشه و ابن الوقتی لیست امید تهران شرف داشت!

اعلمی در کانال تلگرام نوشت:برکسی پوشیده نیست که اینجانب با برخی گرایشات سیاسی «احمد توکلی» نماینده تهران و بعضی از رفتارهای او زاویه جدی دارم.

تکنولوژی جدید

دانلود موزیک