حواشی بر اردیبهشت تئاتر استان مرکزی غالب شد

حواشی بر اردیبهشت تئاتر استان مرکزی غالب شد
مرکزی :با ترک محل برگزاری جشن اردیبهشت تئاتر استان مرکزی از سوی مدیرکل ارشاد استان و بیان این جمله که دلم برای پیشکسوتان تئاتر استان سوخت، حواشی ناشی از این حرکت، جشن اردیبهشت تئاتر استان را دگرگون کرد. . . .

حواشی بر اردیبهشت تئاتر استان مرکزی غالب شد

مرکزی :با ترک محل برگزاری جشن اردیبهشت تئاتر استان مرکزی از سوی مدیرکل ارشاد استان و بیان این جمله که دلم برای پیشکسوتان تئاتر استان سوخت، حواشی ناشی از این حرکت، جشن اردیبهشت تئاتر استان را دگرگون کرد. . . .
حواشی بر اردیبهشت تئاتر استان مرکزی غالب شد

پرس نیوز