حکایت این روزهای شبکه های مجازی در چالوس

حکایت این روزهای شبکه های مجازی در چالوس
چالوس نیوز / عده ای که دوست دارند دیده شوند / مسئولان را تهدید می کنند تا کسبکارانه در فضای مجازی فعالیت کنند/
/بازی گرفتن مردم در فضای مجازی / مسئول اگر مسئول باشد در اداره اش به ارباب رجوع پاسخ می دهد نه در فضای مجازی/
/فعالیت اطلاع رسانی،خبر گیری و خبر دهی طبق قانون اساسی بر عهده خبرنگاران رسانه های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات است نه کانال های تلگرامی/
/ حرکت شایسته بعضی از مسئولین شهری در حمایت از رسانه و جلوگیری از باج خواهی های تلگرامی/
ساسان شیخی ، روزنامه نگار
حکایت این روزهای فضای مجازی مخصوصا تلگرام اصلا خوشایند نیست و بعضی ها که تا دیروز معلوم نبود چه در سر داشتند و یا آرزو داشتند روزی خبرنگار و روزنامه نگار باشند و از ارتباط رسانه ها با مسئولین حسادت می کردند با فراگیری فضای مجازی و تلگرام بعنوان رسانه نما و خبرنگار نما وارد میدان شدند و کاسبکارانه به فعالیت مجازی می پردازند.
عده ای با طراحی کانال و نرم افزار های مشابه در فضای مجازی به دنبال آن هستند تا با بازی گرفتن مردم به افزایش مخاطبین خود بیافزایند و خود را پل میان مردم و مسئولین بدانند اما …

حکایت این روزهای شبکه های مجازی در چالوس

چالوس نیوز / عده ای که دوست دارند دیده شوند / مسئولان را تهدید می کنند تا کسبکارانه در فضای مجازی فعالیت کنند/
/بازی گرفتن مردم در فضای مجازی / مسئول اگر مسئول باشد در اداره اش به ارباب رجوع پاسخ می دهد نه در فضای مجازی/
/فعالیت اطلاع رسانی،خبر گیری و خبر دهی طبق قانون اساسی بر عهده خبرنگاران رسانه های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات است نه کانال های تلگرامی/
/ حرکت شایسته بعضی از مسئولین شهری در حمایت از رسانه و جلوگیری از باج خواهی های تلگرامی/
ساسان شیخی ، روزنامه نگار
حکایت این روزهای فضای مجازی مخصوصا تلگرام اصلا خوشایند نیست و بعضی ها که تا دیروز معلوم نبود چه در سر داشتند و یا آرزو داشتند روزی خبرنگار و روزنامه نگار باشند و از ارتباط رسانه ها با مسئولین حسادت می کردند با فراگیری فضای مجازی و تلگرام بعنوان رسانه نما و خبرنگار نما وارد میدان شدند و کاسبکارانه به فعالیت مجازی می پردازند.
عده ای با طراحی کانال و نرم افزار های مشابه در فضای مجازی به دنبال آن هستند تا با بازی گرفتن مردم به افزایش مخاطبین خود بیافزایند و خود را پل میان مردم و مسئولین بدانند اما …
حکایت این روزهای شبکه های مجازی در چالوس