خانمی که به دلیل فعالیت گسترده در تلگرام دستگیر شد

خانمی که به دلیل فعالیت گسترده در تلگرام دستگیر شد
مسئول روابط عمومی سپاه نینوا استان گلستان از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی در استان گلستان و همچنین بازداشت یکی از عناصر وابسته به بیگانگان خبر داد.
به گزارش مهر سیدمهدی حسینی تبار از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی درگلستان خبر داد و گفت: معاونت اطلاعات سپاه نینوا چندی پیش فردی که در شبکه های فضای مجازی اقدامات ضددینی انجام می داد را شناسایی و بازداشت کرد.
مسئول روابط عمومی سپاه نینوا استان گلستان تصریح کرد: این خانم که با هویت معلوم به عنوان مدیر اصلی گروه های تلگرامی و زیر نظر عناصر خارجی اقدام به …

خانمی که به دلیل فعالیت گسترده در تلگرام دستگیر شد

مسئول روابط عمومی سپاه نینوا استان گلستان از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی در استان گلستان و همچنین بازداشت یکی از عناصر وابسته به بیگانگان خبر داد.
به گزارش مهر سیدمهدی حسینی تبار از دستگیری یکی از مفسدان اقتصادی درگلستان خبر داد و گفت: معاونت اطلاعات سپاه نینوا چندی پیش فردی که در شبکه های فضای مجازی اقدامات ضددینی انجام می داد را شناسایی و بازداشت کرد.
مسئول روابط عمومی سپاه نینوا استان گلستان تصریح کرد: این خانم که با هویت معلوم به عنوان مدیر اصلی گروه های تلگرامی و زیر نظر عناصر خارجی اقدام به …
خانمی که به دلیل فعالیت گسترده در تلگرام دستگیر شد

گروه تلگرام