خاویر باردم برای بازی در فیلم جدید فرهادی مذاکره می‌کند

خاویر باردم برای بازی در فیلم جدید فرهادی مذاکره می‌کند
فیلم بعدی اصغر فرهادی یک تریلر روان‌شناختی است و انتظار می‌رود فیلمبرداری آن تابستان بعد یا اوایل پاییز شروع شود. . . .

خاویر باردم برای بازی در فیلم جدید فرهادی مذاکره می‌کند

فیلم بعدی اصغر فرهادی یک تریلر روان‌شناختی است و انتظار می‌رود فیلمبرداری آن تابستان بعد یا اوایل پاییز شروع شود. . . .
خاویر باردم برای بازی در فیلم جدید فرهادی مذاکره می‌کند

خرم خبر