خرید و فروش کانال های تلگرامی؛ کاسبی پردرآمد در حاشیه عدم حمایت از پیام رسان های داخلی

خرید و فروش کانال های تلگرامی؛ کاسبی پردرآمد در حاشیه عدم حمایت از پیام رسان های داخلی
پیام رسان تلگرام که جز ایران بازار دیگری ندارد در حال پرکردن جیب سودجویان است. خرید و فروش کانال های تلگرامی درحال گسترش است. آشفته بازاری که بدون نظارت مسئولان در حال گسترش است و معلوم نیست تا به کجا پیش خواهد رفت.

خرید و فروش کانال های تلگرامی؛ کاسبی پردرآمد در حاشیه عدم حمایت از پیام رسان های داخلی

پیام رسان تلگرام که جز ایران بازار دیگری ندارد در حال پرکردن جیب سودجویان است. خرید و فروش کانال های تلگرامی درحال گسترش است. آشفته بازاری که بدون نظارت مسئولان در حال گسترش است و معلوم نیست تا به کجا پیش خواهد رفت.
خرید و فروش کانال های تلگرامی؛ کاسبی پردرآمد در حاشیه عدم حمایت از پیام رسان های داخلی

گوشی موبایل