دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان برگزار شد

دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان برگزار شد
بهترین خبر – دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان طی دو روز گذشته برگزار شد. ۲۱ جوانی که اعتقاد دارند انقلابی هستند و از طریق شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام در جریان تجمع در برابر سفارت عربستان قرار گرفتند.

در جریان این دادگاه یکی از متهمان به نکته ای اشاره کرد که بسیار قابل توجه و قابل تامل است. او اقداماتی که خود آن را ناشی از اوج گرفتن احساسات دینی و شیعی می داند را با تظاهرات ٩ دی مقایسه می کند و از رییس جلسه می پرسند: «اگر اینگونه باشد پس در آن روز هم همه ما متهم بودیم».
این سخن نشان می دهد …

دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان برگزار شد

بهترین خبر – دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان طی دو روز گذشته برگزار شد. ۲۱ جوانی که اعتقاد دارند انقلابی هستند و از طریق شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام در جریان تجمع در برابر سفارت عربستان قرار گرفتند.

در جریان این دادگاه یکی از متهمان به نکته ای اشاره کرد که بسیار قابل توجه و قابل تامل است. او اقداماتی که خود آن را ناشی از اوج گرفتن احساسات دینی و شیعی می داند را با تظاهرات ٩ دی مقایسه می کند و از رییس جلسه می پرسند: «اگر اینگونه باشد پس در آن روز هم همه ما متهم بودیم».
این سخن نشان می دهد …
دادگاه متهمان حمله به سفارت عربستان برگزار شد

مرجع سلامتی