داعش استفاده از شبکه های اجتماعی را ممنوع اعلام کرد

داعش استفاده از شبکه های اجتماعی را ممنوع اعلام کرد
گروه تروریستی داعش استفاده از شبکه های اجتماعی مانند واتساپ ، تلگرام بر روی موبایل های اعضای خود را ممنوع اعلام کرد.

داعش استفاده از شبکه های اجتماعی را ممنوع اعلام کرد

گروه تروریستی داعش استفاده از شبکه های اجتماعی مانند واتساپ ، تلگرام بر روی موبایل های اعضای خود را ممنوع اعلام کرد.
داعش استفاده از شبکه های اجتماعی را ممنوع اعلام کرد