داعش: برای المپیک ریو آماده ایم!

داعش: برای المپیک ریو آماده ایم!
روز نو :
گروه تروریستی داعش با راه اندازی یک شبکه جدید المپیک 2016 برزیل را تهدید به اعمال خرابکارانه خود کرد.
گروه تروریستی داعش به دنبال اعمال خراب کارانه و عملی کردن نقش های پلید خود در کشور برزیل است.
 این گروه تروریسیتی قبل از شروع بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو یک شبکه جدید را در تلگرام به زبان پرتغالی راه انداخت و در آن برزیل را هدف بعدی حملات تروریستی خود معرفی کرد.
 رئیس سازمان مبارزه با ترور برزیل در گفت و گویی که با دیلی میل داشت تاکید کرد داعش به دنبال اعمال خرابکارانه در برزیل است و …

داعش: برای المپیک ریو آماده ایم!

روز نو :
گروه تروریستی داعش با راه اندازی یک شبکه جدید المپیک 2016 برزیل را تهدید به اعمال خرابکارانه خود کرد.
گروه تروریستی داعش به دنبال اعمال خراب کارانه و عملی کردن نقش های پلید خود در کشور برزیل است.
 این گروه تروریسیتی قبل از شروع بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو یک شبکه جدید را در تلگرام به زبان پرتغالی راه انداخت و در آن برزیل را هدف بعدی حملات تروریستی خود معرفی کرد.
 رئیس سازمان مبارزه با ترور برزیل در گفت و گویی که با دیلی میل داشت تاکید کرد داعش به دنبال اعمال خرابکارانه در برزیل است و …
داعش: برای المپیک ریو آماده ایم!

موزیک جوان