دانشگاه هنر تهران میزبان اولین جشنواره سراسری دانشجویی صنایع دستی می شود

دانشگاه هنر تهران میزبان اولین جشنواره سراسری دانشجویی صنایع دستی می شود
جشنواره ˝گنجینه˝ به عنوان اولین جشنواره سراسری دانشجویی صنایع دستی از 13 تا 18 آذرماه سال جاری در دانشگاه هنر تهران برگزار می شود. . . .

دانشگاه هنر تهران میزبان اولین جشنواره سراسری دانشجویی صنایع دستی می شود

جشنواره ˝گنجینه˝ به عنوان اولین جشنواره سراسری دانشجویی صنایع دستی از 13 تا 18 آذرماه سال جاری در دانشگاه هنر تهران برگزار می شود. . . .
دانشگاه هنر تهران میزبان اولین جشنواره سراسری دانشجویی صنایع دستی می شود

آلرژی و تغذیه