درآمد تلگرام از کجا میاد؟

درآمد تلگرام از کجا میاد؟
پروژه تلگرام یک پروژه کاملا غیر تجاری بوده و مدیران این شرکت تا کنون هزگز به قبول سفارش تبلیغات و سرمایه گذاری خارجی تن نداده اند!

درآمد تلگرام از کجا میاد؟

پروژه تلگرام یک پروژه کاملا غیر تجاری بوده و مدیران این شرکت تا کنون هزگز به قبول سفارش تبلیغات و سرمایه گذاری خارجی تن نداده اند!
درآمد تلگرام از کجا میاد؟

90ورزشی