درآمد ماهانه کانال تلگرام ۲۴۰ میلیون تومان!

درآمد ماهانه کانال تلگرام ۲۴۰ میلیون تومان!
یکی دیگر از کانال های خبری تلگرام با بیش از 300 هزار عضو که عنوان یکی از برنامه های تلویزیونی را در اختیار دارد اما منکر ارتباط با صداوسیماست نیز برای 20 هزار بازدید پست آخر به همراه 24 ساعت حفظ تبلیغ در کانال تلگرامش 200 هزار تومان و برای 30 هزار بازدید پست آخر به همراه 48 ساعت حفظ تبلیغ در کانال، 300 هزار تومان مطالبه می کند.

درآمد ماهانه کانال تلگرام ۲۴۰ میلیون تومان!

یکی دیگر از کانال های خبری تلگرام با بیش از 300 هزار عضو که عنوان یکی از برنامه های تلویزیونی را در اختیار دارد اما منکر ارتباط با صداوسیماست نیز برای 20 هزار بازدید پست آخر به همراه 24 ساعت حفظ تبلیغ در کانال تلگرامش 200 هزار تومان و برای 30 هزار بازدید پست آخر به همراه 48 ساعت حفظ تبلیغ در کانال، 300 هزار تومان مطالبه می کند.
درآمد ماهانه کانال تلگرام ۲۴۰ میلیون تومان!

خرید بک لینک