در حرف مردم امروز مطرح شد؛ کارگران خصوصی، خسته از تبعیض

در حرف مردم امروز مطرح شد؛ کارگران خصوصی، خسته از تبعیض
اینجا تریبونی برای بیان نظرات، انتقادات، مشکلات و درخواست های شما شهروندان است که می توانید از طریق روش های ذیل، آن ها را با ما در میان بگذارید.
﷯پیامک: ٣٠٠٠٧٢٨٩
تارنما: shahraraonline.com
اینستاگرام: shahraranews@
تلگرام:٠٩١۵۴٢٩۴۵٨٠
رایانامه: info@shahrara.com
تلفن: ۵-٣٧٢٨٨٨٨١-٠۵١
شهروند: این تبعیض ها تا به کی…؟ نیروهای شرکتی هم که اصلا آدم نیستن کلا این چه خصوصی سازی ایه خب؟! چرا در ارگان ها باید این همه انواع و اقسام قرارداد با نیروها بسته بشه؟ چرا همه زیر نظر یک نظام یکسان حقوقی قرار …

در حرف مردم امروز مطرح شد؛ کارگران خصوصی، خسته از تبعیض

اینجا تریبونی برای بیان نظرات، انتقادات، مشکلات و درخواست های شما شهروندان است که می توانید از طریق روش های ذیل، آن ها را با ما در میان بگذارید.
﷯پیامک: ٣٠٠٠٧٢٨٩
تارنما: shahraraonline.com
اینستاگرام: shahraranews@
تلگرام:٠٩١۵۴٢٩۴۵٨٠
رایانامه: info@shahrara.com
تلفن: ۵-٣٧٢٨٨٨٨١-٠۵١
شهروند: این تبعیض ها تا به کی…؟ نیروهای شرکتی هم که اصلا آدم نیستن کلا این چه خصوصی سازی ایه خب؟! چرا در ارگان ها باید این همه انواع و اقسام قرارداد با نیروها بسته بشه؟ چرا همه زیر نظر یک نظام یکسان حقوقی قرار …
در حرف مردم امروز مطرح شد؛ کارگران خصوصی، خسته از تبعیض