دسترسی نابینایان به پیام رسان تلگرام توسط کاشانی ها ممکن شد

دسترسی نابینایان به پیام رسان تلگرام توسط کاشانی ها ممکن شد
سه جوان دانشجوی کاشانی برنامه ای را عرضه کردند که نابینایان با استفاده از آن به راحتی می توانند از نرم افزار پیام رسان تلگرام برای ارتباط با دیگران استفاده کنند.

دسترسی نابینایان به پیام رسان تلگرام توسط کاشانی ها ممکن شد

سه جوان دانشجوی کاشانی برنامه ای را عرضه کردند که نابینایان با استفاده از آن به راحتی می توانند از نرم افزار پیام رسان تلگرام برای ارتباط با دیگران استفاده کنند.
دسترسی نابینایان به پیام رسان تلگرام توسط کاشانی ها ممکن شد