دو محقق ایرانی یک حفره امنیتی در تلگرام کشف کردند

دو محقق ایرانی یک حفره امنیتی در تلگرام کشف کردند
محققان از وجود حفره امنیتی جدیدی در نرم افزار پیام رسان تلگرام خبر داده اند که به نفوذگران امکان ارسال فایل هایی با حجم زیاد را خواهد داد. فایل هایی که در نهایت، افزایش ناخواسته حجم داده های مصرفی و حتی ایجاد وقفه در عملکرد دستگاه را به دنبال خواهند داشت.

دو محقق ایرانی یک حفره امنیتی در تلگرام کشف کردند

محققان از وجود حفره امنیتی جدیدی در نرم افزار پیام رسان تلگرام خبر داده اند که به نفوذگران امکان ارسال فایل هایی با حجم زیاد را خواهد داد. فایل هایی که در نهایت، افزایش ناخواسته حجم داده های مصرفی و حتی ایجاد وقفه در عملکرد دستگاه را به دنبال خواهند داشت.
دو محقق ایرانی یک حفره امنیتی در تلگرام کشف کردند

دانلود موزیک