دو نگاه به استعفای رئیس اتاق ایران

دو نگاه به استعفای رئیس اتاق ایران
خبر استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران در نخستین ساعات کاری روز گذشته در کانال رسمی تلگرام و اینستاگرام وی منتشر شد. استعفایی که شاید ناگهانی بود، ولی دور از ذهن نبود؛ چراکه پیش از این خبر بیماری محسن جلال پور از گوشه و کنار شنیده می شد. وی به دلیل حمله قلبی از حدود 2 هفته پیش در بستر بیماری به سر می برد.
البته این بیماری سومین بار طی یک سال اخیر گریبانگیر رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران شد. اما این بار منجر به کناره گیری وی از ریاست پارلمان بخش خصوصی شد. بنابراین وی پس از حدود 14 ماه فعالیت به عنوان رئیس …

دو نگاه به استعفای رئیس اتاق ایران

خبر استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران در نخستین ساعات کاری روز گذشته در کانال رسمی تلگرام و اینستاگرام وی منتشر شد. استعفایی که شاید ناگهانی بود، ولی دور از ذهن نبود؛ چراکه پیش از این خبر بیماری محسن جلال پور از گوشه و کنار شنیده می شد. وی به دلیل حمله قلبی از حدود 2 هفته پیش در بستر بیماری به سر می برد.
البته این بیماری سومین بار طی یک سال اخیر گریبانگیر رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران شد. اما این بار منجر به کناره گیری وی از ریاست پارلمان بخش خصوصی شد. بنابراین وی پس از حدود 14 ماه فعالیت به عنوان رئیس …
دو نگاه به استعفای رئیس اتاق ایران

خبر جدید