« دژ اسپبهد خورشید » موشچلی نیست

« دژ اسپبهد خورشید » موشچلی نیست
این نسل جدید ما هرچه می کشد از دست نسل های گذشته است. بخصوص این پدرها و مادرها که نه اینستاگرام می فهمند، نه چت کردن بلدند، نه لذت تلگرام و واتس آپ را درک می کنند و نه می فهمند که دنیای جدید دنیای مدرن است، دنیای سرعت است، دنیای ارتباطات است، دنیای سازمان های بین الملل و شبکه های اجتماعی است.
نه اینکه فقط نسل قبل از ما قادر به درک نسل جدید نیست، در این کشور ما از زمان هوخشتره تاکنون همینطور بوده است.
نمونه اش همین میدان نقش جهان، همین دو سه قرن پیش اصلا فکر نکرده اند نسل جدید قرار است یک روز در آنجا …

« دژ اسپبهد خورشید » موشچلی نیست

این نسل جدید ما هرچه می کشد از دست نسل های گذشته است. بخصوص این پدرها و مادرها که نه اینستاگرام می فهمند، نه چت کردن بلدند، نه لذت تلگرام و واتس آپ را درک می کنند و نه می فهمند که دنیای جدید دنیای مدرن است، دنیای سرعت است، دنیای ارتباطات است، دنیای سازمان های بین الملل و شبکه های اجتماعی است.
نه اینکه فقط نسل قبل از ما قادر به درک نسل جدید نیست، در این کشور ما از زمان هوخشتره تاکنون همینطور بوده است.
نمونه اش همین میدان نقش جهان، همین دو سه قرن پیش اصلا فکر نکرده اند نسل جدید قرار است یک روز در آنجا …
« دژ اسپبهد خورشید » موشچلی نیست

car