رئیس جمهور مدیون همه ۸۰ میلیون ایرانیست|حسام آشنا|تلگرام

رئیس جمهور مدیون همه ۸۰ میلیون ایرانیست|حسام آشنا|تلگرام
رئیس جمهور مدیون همه ۸۰ میلیون ایرانیست و مسئول است که برای امروز و فردای آنان تلاش کند.
تهران – اقتصاد برتر -۱۰ مرداد ۹۶

رئیس جمهور مدیون همه ۸۰ میلیون ایرانیست|حسام آشنا|تلگرام

رئیس جمهور مدیون همه ۸۰ میلیون ایرانیست و مسئول است که برای امروز و فردای آنان تلاش کند.
تهران – اقتصاد برتر -۱۰ مرداد ۹۶
رئیس جمهور مدیون همه ۸۰ میلیون ایرانیست|حسام آشنا|تلگرام