راه اندازی موزه هنرهای معاصر در فارس / مریدی: مدیران دولتی و رسانه ها مبلغ بخش خصوصی باشند

راه اندازی موزه هنرهای معاصر در فارس / مریدی: مدیران دولتی و رسانه ها مبلغ بخش خصوصی باشند
فارس: در آینده نزدیک موزه هنرهای معاصر استان فارس ، با همکاری وزارت ارشاد، بنیاد نخبگان و دانشگاه شیراز تأمین اعتبار شده و این پروژه در آینده نزدیک کلنگ‌زنی می‌شود. . . .

راه اندازی موزه هنرهای معاصر در فارس / مریدی: مدیران دولتی و رسانه ها مبلغ بخش خصوصی باشند

فارس: در آینده نزدیک موزه هنرهای معاصر استان فارس ، با همکاری وزارت ارشاد، بنیاد نخبگان و دانشگاه شیراز تأمین اعتبار شده و این پروژه در آینده نزدیک کلنگ‌زنی می‌شود. . . .
راه اندازی موزه هنرهای معاصر در فارس / مریدی: مدیران دولتی و رسانه ها مبلغ بخش خصوصی باشند

مجله اتومبیل