رمان جدید یودیت هرمان منتشر می‌شود

رمان جدید یودیت هرمان منتشر می‌شود
یودیت هرمان نویسنده‌ی آلمانی که جای خود را میان مخاطبان ایرانی پیدا کرده است رمان جدید خود را نوشت. . . .

رمان جدید یودیت هرمان منتشر می‌شود

یودیت هرمان نویسنده‌ی آلمانی که جای خود را میان مخاطبان ایرانی پیدا کرده است رمان جدید خود را نوشت. . . .
رمان جدید یودیت هرمان منتشر می‌شود

مرکز فیلم