روحانی: اصناف و کارآفرینان دولتی نشوند

روحانی: اصناف و کارآفرینان دولتی نشوند
محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی تهران از مخالفت رئیس جمهور با دولتی شدن اصناف خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: «در ضیافت افطاری ریاست جمهوری، یکی از اعضای اتاق اصناف، به میز رئیس جمهور روحانی نزدیک شد و از ایشان خواست که معاونتی به نام اصناف در دولت ایجاد شود.
دکتر روحانی ضمن برخوردی گرم و صمیمانه با ایشان، گفتند: امروز دسترسی بخش خصوصی به دولت و اعضای دولت بسیار تسهیل شده است. وزرای این دولت هم به طور مرتب به اتاق ایران می روند و ارتباط خوبی برقرار است و باز هم …

روحانی: اصناف و کارآفرینان دولتی نشوند

محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی تهران از مخالفت رئیس جمهور با دولتی شدن اصناف خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: «در ضیافت افطاری ریاست جمهوری، یکی از اعضای اتاق اصناف، به میز رئیس جمهور روحانی نزدیک شد و از ایشان خواست که معاونتی به نام اصناف در دولت ایجاد شود.
دکتر روحانی ضمن برخوردی گرم و صمیمانه با ایشان، گفتند: امروز دسترسی بخش خصوصی به دولت و اعضای دولت بسیار تسهیل شده است. وزرای این دولت هم به طور مرتب به اتاق ایران می روند و ارتباط خوبی برقرار است و باز هم …
روحانی: اصناف و کارآفرینان دولتی نشوند

کرمان نیوز