روحانی: سیاست های اقتصاد مقاومتی تا رسیدن به همه اهداف تداوم می یابد/ فیلم

روحانی: سیاست های اقتصاد مقاومتی تا رسیدن به همه اهداف تداوم می یابد/ فیلم
Your browser doesn’t support video.
Please download the file: video/mp4
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

روحانی: سیاست های اقتصاد مقاومتی تا رسیدن به همه اهداف تداوم می یابد/ فیلم

Your browser doesn’t support video.
Please download the file: video/mp4
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام
روحانی: سیاست های اقتصاد مقاومتی تا رسیدن به همه اهداف تداوم می یابد/ فیلم