زنی که همواره ستم می‌کشد / چند سطری درباره نمایش ˝باد شیشه را می‌لرزاند˝ مصطفی کوشکی و هستی حسینی

رضا آشفته: ˝باد شیشه را می‌لرزاند˝ اثری سورئالیستی و شاید هم اکسپرسیونیستی باشد که در بستری رئالیستی نمود عینی می‌یابد. . . .