سرورهای تلگرام به ایران می آید!

سرورهای تلگرام به ایران می آید!
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آمادگی تلگرام و شبکه های اجتماعی خارجی دیگر به صورت رسمی برای حضور سرورهایش به داخل کشور، اعلام کرد که هک تلگرام صحت ندارد و تاکنون نیز این موضوع تأیید نشده است.

سرورهای تلگرام به ایران می آید!

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آمادگی تلگرام و شبکه های اجتماعی خارجی دیگر به صورت رسمی برای حضور سرورهایش به داخل کشور، اعلام کرد که هک تلگرام صحت ندارد و تاکنون نیز این موضوع تأیید نشده است.
سرورهای تلگرام به ایران می آید!

دانلود آهنگ آذری