سلفی کنایه‌آمیز احمد مهرانفر / عکس

سلفی کنایه‌آمیز احمد مهرانفر / عکس
احمد مهرانفر سلفی از خود منتشر کرده که موضوع یارانه‌ها را هدف قرار داده است. . . .

سلفی کنایه‌آمیز احمد مهرانفر / عکس

احمد مهرانفر سلفی از خود منتشر کرده که موضوع یارانه‌ها را هدف قرار داده است. . . .
سلفی کنایه‌آمیز احمد مهرانفر / عکس

تلگرام