شبکه های اجتماعی یکی از عوامل اصلی طلاق در ایران

شبکه های اجتماعی یکی از عوامل اصلی طلاق در ایران
گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی در بین جوانان و حتی دختران بنیان خانواده ها را تهدید کرده و زمینه گسترش روابط غیر اخلاقی و خارج از چارچوب ازدواج را فراهم آورده است.
متاسفانه استفاده از این شبکه ها به خصوص تلگرام به شدت افزایش یافته و حضوری کوتاه در این شبکه ها عمق فاجعه رخ داده را نشان می دهد؛ دخترانی که تا دیروز داشتن حجاب و عفت برای آنها یک ارزش تلقی می شد امروز با انتشار عکس هایی با وضعیت نامناسب و حتی بی حجاب ارزش های اسلامی و سنتی جامعه را به چالش می کشند و مخاطب سوال و عتاب در این میان خانواد …

شبکه های اجتماعی یکی از عوامل اصلی طلاق در ایران

گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی در بین جوانان و حتی دختران بنیان خانواده ها را تهدید کرده و زمینه گسترش روابط غیر اخلاقی و خارج از چارچوب ازدواج را فراهم آورده است.
متاسفانه استفاده از این شبکه ها به خصوص تلگرام به شدت افزایش یافته و حضوری کوتاه در این شبکه ها عمق فاجعه رخ داده را نشان می دهد؛ دخترانی که تا دیروز داشتن حجاب و عفت برای آنها یک ارزش تلقی می شد امروز با انتشار عکس هایی با وضعیت نامناسب و حتی بی حجاب ارزش های اسلامی و سنتی جامعه را به چالش می کشند و مخاطب سوال و عتاب در این میان خانواد …
شبکه های اجتماعی یکی از عوامل اصلی طلاق در ایران

فستیوال فیلم