طنز:هنگام کودتاایرانی ها درساحل ترکیه بودند!

طنز:هنگام کودتاایرانی ها درساحل ترکیه بودند!
ما از کودتا در ترکیه می آموزیم که تبحر خاصی در خبرسازی داریم و می توانیم طوری در تلگرام خبر بزنیم که حتا خبرگزاری های رسمی و مهم کشور هم توییتر جعلی ترامپ را درباره کودتا در ترکیه منتشر کنند.

طنز:هنگام کودتاایرانی ها درساحل ترکیه بودند!

ما از کودتا در ترکیه می آموزیم که تبحر خاصی در خبرسازی داریم و می توانیم طوری در تلگرام خبر بزنیم که حتا خبرگزاری های رسمی و مهم کشور هم توییتر جعلی ترامپ را درباره کودتا در ترکیه منتشر کنند.
طنز:هنگام کودتاایرانی ها درساحل ترکیه بودند!

خرم خبر