عروس مطلقه مزاحم تلگرامی همسر سابقش بود

عروس مطلقه مزاحم تلگرامی همسر سابقش بود
رئیس پلیس فتای استان سمنان با اشاره به شکایت یک خانواده مبنی بر مزاحمت یک شخص ناشناس در تلگرام گفت: عروس مطلقه مزاحم تلگرامی همسرش سابقش بود.

عروس مطلقه مزاحم تلگرامی همسر سابقش بود

رئیس پلیس فتای استان سمنان با اشاره به شکایت یک خانواده مبنی بر مزاحمت یک شخص ناشناس در تلگرام گفت: عروس مطلقه مزاحم تلگرامی همسرش سابقش بود.
عروس مطلقه مزاحم تلگرامی همسر سابقش بود

تلگرام