غول‌کشی در تماشاخانه مشایخی / مهدی ملکی از ˝مضحکه غول چراغ جادو˝ می‌گوید

غول‌کشی در تماشاخانه مشایخی / مهدی ملکی از ˝مضحکه غول چراغ جادو˝ می‌گوید
مهدی ملکی کارگردان نمایش ˝مضحکه غول چراغ جادو˝ می‌گوید؛ سعی کردیم همه بخش‌های این نمایش از نشستن بازیگران در صحنه تا نوع موسیقی و لباس‌ها، گریم، فضای بازی و… برگرفته از تکنیک‌های آئینی وسنتی باشد. . . .

غول‌کشی در تماشاخانه مشایخی / مهدی ملکی از ˝مضحکه غول چراغ جادو˝ می‌گوید

مهدی ملکی کارگردان نمایش ˝مضحکه غول چراغ جادو˝ می‌گوید؛ سعی کردیم همه بخش‌های این نمایش از نشستن بازیگران در صحنه تا نوع موسیقی و لباس‌ها، گریم، فضای بازی و… برگرفته از تکنیک‌های آئینی وسنتی باشد. . . .
غول‌کشی در تماشاخانه مشایخی / مهدی ملکی از ˝مضحکه غول چراغ جادو˝ می‌گوید