فراخوان دومین کنگره ملی شعر عفاف و حجاب˝مستور˝ منتشر شد

فراخوان دومین کنگره ملی شعر عفاف و حجاب˝مستور˝ منتشر شد
دومین کنگره ملی شعر عفاف و حجاب˝مستور˝ فراخوان خود را در بخش‌های مختلف برای علاقمندان منتشر نمود. . . .

فراخوان دومین کنگره ملی شعر عفاف و حجاب˝مستور˝ منتشر شد

دومین کنگره ملی شعر عفاف و حجاب˝مستور˝ فراخوان خود را در بخش‌های مختلف برای علاقمندان منتشر نمود. . . .
فراخوان دومین کنگره ملی شعر عفاف و حجاب˝مستور˝ منتشر شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی