فرهنگ ایران همچون اقیانوسی وسیع / پری صابری از آرزوهای تئاتری‌اش گفت

فرهنگ ایران همچون اقیانوسی وسیع / پری صابری از آرزوهای تئاتری‌اش گفت
پری صابری می‌گوید آرزویم این است که بتوانم نمایش ˝کوروش˝ را روی صحنه ببرم. . . .

فرهنگ ایران همچون اقیانوسی وسیع / پری صابری از آرزوهای تئاتری‌اش گفت

پری صابری می‌گوید آرزویم این است که بتوانم نمایش ˝کوروش˝ را روی صحنه ببرم. . . .
فرهنگ ایران همچون اقیانوسی وسیع / پری صابری از آرزوهای تئاتری‌اش گفت

شهرداری