فضای مجازی درآمد شرکت مخابرات را کاهش داده است

فضای مجازی درآمد شرکت مخابرات را کاهش داده است
خبرگزاری آریا-مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران با بیان این که گسترش ابزارهای جدید ارتباطی در کاهش درآمدهای مخابرات اثر گذار بوده است گفت: دلیل عمده تاخیرها در ارائه سرویس به مشترکین در انتظار در مرحله Access است.
علیرضا صیدی در گفتگو با خبرنگار آریا در پاسخ به این سوال که فراگیر شدن برقراری ارتباط از طریق فضا های مجازی و ابزار های نوین بالاخص تلگرام تا چه اندازه در میزان درآمدهای مخابرات اثر گذار بوده است ؟ گفت: قطعا این موضوع در کاهش تماس های مشترکین تلفن ثابت و از ثابت به همراه اثر داشته است. بر …

فضای مجازی درآمد شرکت مخابرات را کاهش داده است

خبرگزاری آریا-مدیر عامل شرکت مخابرات استان تهران با بیان این که گسترش ابزارهای جدید ارتباطی در کاهش درآمدهای مخابرات اثر گذار بوده است گفت: دلیل عمده تاخیرها در ارائه سرویس به مشترکین در انتظار در مرحله Access است.
علیرضا صیدی در گفتگو با خبرنگار آریا در پاسخ به این سوال که فراگیر شدن برقراری ارتباط از طریق فضا های مجازی و ابزار های نوین بالاخص تلگرام تا چه اندازه در میزان درآمدهای مخابرات اثر گذار بوده است ؟ گفت: قطعا این موضوع در کاهش تماس های مشترکین تلفن ثابت و از ثابت به همراه اثر داشته است. بر …
فضای مجازی درآمد شرکت مخابرات را کاهش داده است

ورزش و زندگی