فعالیت شبکه های پیام رسان خارجی در کشور نباید ادامه پیدا کند

فعالیت شبکه های پیام رسان خارجی در کشور نباید ادامه پیدا کند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با گسترش شبکه های پیام رسان داخلی که پایگاه ها ذخیره داده های آن در کشور است، نباید فعالیت شبکه های پیام رسان خارجی همچون تلگرام که اطلاعات مخاطبان ایرانی را در خارج از مرزهای ایران ذخیره می کند در کشور ادامه یابد.

فعالیت شبکه های پیام رسان خارجی در کشور نباید ادامه پیدا کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با گسترش شبکه های پیام رسان داخلی که پایگاه ها ذخیره داده های آن در کشور است، نباید فعالیت شبکه های پیام رسان خارجی همچون تلگرام که اطلاعات مخاطبان ایرانی را در خارج از مرزهای ایران ذخیره می کند در کشور ادامه یابد.
فعالیت شبکه های پیام رسان خارجی در کشور نباید ادامه پیدا کند

ایرانی