فعالیت هایی شرم آور در فضای مجازی

فعالیت هایی شرم آور در فضای مجازی
مدتی است فروش نرم افزاری به نام صیغه یاب در فضاهای خارج از عرف و اخلاق تلگرام باب شده است. نرم افزاری که بعد از تهیه و نصب به کاربر اجازه می دهد تا به رسم صیغه، بانویی را برای ازدواج موقت گزینش کند اما تاسف این سوی داستان، بیشتر از آن سوی دیگر داستان است.

فعالیت هایی شرم آور در فضای مجازی

مدتی است فروش نرم افزاری به نام صیغه یاب در فضاهای خارج از عرف و اخلاق تلگرام باب شده است. نرم افزاری که بعد از تهیه و نصب به کاربر اجازه می دهد تا به رسم صیغه، بانویی را برای ازدواج موقت گزینش کند اما تاسف این سوی داستان، بیشتر از آن سوی دیگر داستان است.
فعالیت هایی شرم آور در فضای مجازی