فیش هایی که چشم افکار عمومی، رو کرد

فیش هایی که چشم افکار عمومی، رو کرد
سپهر دادجوی توکلی روزنامه نگار
ماجرا از انتشار فیش های حقوقی شگفت انگیز برخی مدیران شروع شد. بسیار ساده. در تلگرام، در شبکه های اجتماعی و در رسانه هایی از این دست. تصاویر و متلک ها و متن ها به سرعت دست به دست شد. از نماینده مجلس گرفته تا مدیران دولتی یا شرکت های تابعه نظیر بیمه. پس از سیل گزارش ها و انتقاد ها نوبت به پاسخگویی و واکنش دولت و مرتبطین رسید. این بار نه در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه های رسمی مانند تلویزیون و خبرگزاری ها، قول پیگیری و برخورد و بازگشت داده شد. چند عذرخواهی کمرنگ هم صورت …

فیش هایی که چشم افکار عمومی، رو کرد

سپهر دادجوی توکلی روزنامه نگار
ماجرا از انتشار فیش های حقوقی شگفت انگیز برخی مدیران شروع شد. بسیار ساده. در تلگرام، در شبکه های اجتماعی و در رسانه هایی از این دست. تصاویر و متلک ها و متن ها به سرعت دست به دست شد. از نماینده مجلس گرفته تا مدیران دولتی یا شرکت های تابعه نظیر بیمه. پس از سیل گزارش ها و انتقاد ها نوبت به پاسخگویی و واکنش دولت و مرتبطین رسید. این بار نه در شبکه های اجتماعی بلکه در رسانه های رسمی مانند تلویزیون و خبرگزاری ها، قول پیگیری و برخورد و بازگشت داده شد. چند عذرخواهی کمرنگ هم صورت …
فیش هایی که چشم افکار عمومی، رو کرد

استخدام