فیلم زندگی مارادونا ساخته می‌شود / از هر ماه زندگی من می‌توان 100 فصل نوشت

فیلم زندگی مارادونا ساخته می‌شود / از هر ماه زندگی من می‌توان 100 فصل نوشت
یک شبکه تلویزیونی مطرح در آرژانتین زندگی پرفراز و نشیب دیگو مارادونا افسانه دنیای فوتبال را به پرده می‌آورد. . . .

فیلم زندگی مارادونا ساخته می‌شود / از هر ماه زندگی من می‌توان 100 فصل نوشت

یک شبکه تلویزیونی مطرح در آرژانتین زندگی پرفراز و نشیب دیگو مارادونا افسانه دنیای فوتبال را به پرده می‌آورد. . . .
فیلم زندگی مارادونا ساخته می‌شود / از هر ماه زندگی من می‌توان 100 فصل نوشت

wolrd press news