فیلم مستندی درباره ایرج افشار به نمایش درآمد

فیلم مستندی درباره ایرج افشار به نمایش درآمد
مستند ˝فرزانه فروتن ایران مدار ما˝ در خانه هنرمندان ایران به نمایش در آمد. . . .

فیلم مستندی درباره ایرج افشار به نمایش درآمد

مستند ˝فرزانه فروتن ایران مدار ما˝ در خانه هنرمندان ایران به نمایش در آمد. . . .
فیلم مستندی درباره ایرج افشار به نمایش درآمد

خبرگزاری دانشگاه های کشور