قمار نکنید!

قمار نکنید!
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز نفس های پایانی خود را می کشند، هشدار داد: کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند، دست به قماری خطرناک می زنند.
به گزارش مرور نیوز ، ولی الله سیف با انتشار مطلبی در صفحه تلگرام خود در فضای مجازی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز نفس های پایانی خود را می کشند، تاکید کرد: کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند دست به قماری خطرناک می زنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجاز ها وعده داده می شود، در واقع بهای ریسک و مخاطره ای است که سپرده های آنها را تهدید می کند.
وی افزود: در حال حاضر و با فعالیت های صورت گرفته، این موسسات نفس های پایانی خود را می کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که طبق تفاهم انجام شده با برخی بانکها و با هماهنگی مرجع قضایی ، منحل و تسویه شده اند و از محل دارایی های آنها و مبالغی که موسسان و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامی بدهی ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسوی …

قمار نکنید!

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز نفس های پایانی خود را می کشند، هشدار داد: کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند، دست به قماری خطرناک می زنند.
به گزارش مرور نیوز ، ولی الله سیف با انتشار مطلبی در صفحه تلگرام خود در فضای مجازی با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز نفس های پایانی خود را می کشند، تاکید کرد: کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند دست به قماری خطرناک می زنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجاز ها وعده داده می شود، در واقع بهای ریسک و مخاطره ای است که سپرده های آنها را تهدید می کند.
وی افزود: در حال حاضر و با فعالیت های صورت گرفته، این موسسات نفس های پایانی خود را می کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که طبق تفاهم انجام شده با برخی بانکها و با هماهنگی مرجع قضایی ، منحل و تسویه شده اند و از محل دارایی های آنها و مبالغی که موسسان و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامی بدهی ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسوی …
قمار نکنید!