ماجرای فروش اعضای جعلی تلگرام چیست؟ +تصاویر

ماجرای فروش اعضای جعلی تلگرام چیست؟ +تصاویر
فیک ممبر در کانال های تلگرامی شاید برای افرادی که سودای کسب و کار پر سود دارند خوشایند باشد اما برای اعضای واقعی فریبی بیش نیست

ماجرای فروش اعضای جعلی تلگرام چیست؟ +تصاویر

فیک ممبر در کانال های تلگرامی شاید برای افرادی که سودای کسب و کار پر سود دارند خوشایند باشد اما برای اعضای واقعی فریبی بیش نیست
ماجرای فروش اعضای جعلی تلگرام چیست؟ +تصاویر

خبرگزاری دانشگاه های کشور