ماجرای پیچیده سرورهای تلگرام

ماجرای پیچیده سرورهای تلگرام
وزیر ارتباطات: سرورهای تلگرام در ایران؛ مدیرعامل تلگرام: تکذیب می کنیم

ماجرای پیچیده سرورهای تلگرام

وزیر ارتباطات: سرورهای تلگرام در ایران؛ مدیرعامل تلگرام: تکذیب می کنیم
ماجرای پیچیده سرورهای تلگرام