مرادخانی: ˝تئاتر رضوی˝ جشنواره‌ای برای اعتلای فرهنگ کشور است

مرادخانی: ˝تئاتر رضوی˝ جشنواره‌ای برای اعتلای فرهنگ کشور است
علی مرادخانی جشنواره تئاتر رضوی را راهکاری برای اعتلای فرهنگ کشور خواند و تصریح کرد: باید از همه امکانات خود برای رساندن جشنواره تئاتر رضوی به جایگاه قبال اعتنایی در حوزه بین الملل استفاده کنیم. . . .

مرادخانی: ˝تئاتر رضوی˝ جشنواره‌ای برای اعتلای فرهنگ کشور است

علی مرادخانی جشنواره تئاتر رضوی را راهکاری برای اعتلای فرهنگ کشور خواند و تصریح کرد: باید از همه امکانات خود برای رساندن جشنواره تئاتر رضوی به جایگاه قبال اعتنایی در حوزه بین الملل استفاده کنیم. . . .
مرادخانی: ˝تئاتر رضوی˝ جشنواره‌ای برای اعتلای فرهنگ کشور است

ترانه