مرادخانی: برگزاری کنسرت‌ها را بلامانع می‌دانیم

مرادخانی: برگزاری کنسرت‌ها را بلامانع می‌دانیم
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بنا به وظایف و تشخیص کارشناسی برگزاری کنسرت‌ها را بلامانع می‌دانیم در این راستا تعاملات‌مان را آنقدر زیاد می‌کنیم که کنسرت‌ها لغو نشوند. . . .

مرادخانی: برگزاری کنسرت‌ها را بلامانع می‌دانیم

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بنا به وظایف و تشخیص کارشناسی برگزاری کنسرت‌ها را بلامانع می‌دانیم در این راستا تعاملات‌مان را آنقدر زیاد می‌کنیم که کنسرت‌ها لغو نشوند. . . .
مرادخانی: برگزاری کنسرت‌ها را بلامانع می‌دانیم

آهنگ جدید