مرگ مشکوک پزشک زن در بیمارستان رودسر

مرگ مشکوک پزشک زن در بیمارستان رودسر
بررسی آخرین پیامهای وی در تلگرام به دوستانش نشان می دهد وی در مورد تعهد سهمیه زنان که ابتدا چهار ساله بوده و سپس 12ساله شده است ناراحت بوده و اعلام کرده بوده که به دلیل فشار روحی و شرایط سخت دوری از خانواده و عدم همکاری مسوولین ،طرح سهمیه زنان را رها خواهد کرد و و ادامه کار نمی دهد.

مرگ مشکوک پزشک
مرگ مشکوک پزشک , پزشک زن شب گذشته در بیمارستان رودسر درگذشت و
تحقیقات برای مشخص شدن علت مرگ او از سوی پلیس آغاز شده است.

دکتر مریم ناصری متخصص جراحی عمومی و پزشک با وجدان و باسواد بیمارستان رودسر
ک …

مرگ مشکوک پزشک زن در بیمارستان رودسر

بررسی آخرین پیامهای وی در تلگرام به دوستانش نشان می دهد وی در مورد تعهد سهمیه زنان که ابتدا چهار ساله بوده و سپس 12ساله شده است ناراحت بوده و اعلام کرده بوده که به دلیل فشار روحی و شرایط سخت دوری از خانواده و عدم همکاری مسوولین ،طرح سهمیه زنان را رها خواهد کرد و و ادامه کار نمی دهد.

مرگ مشکوک پزشک
مرگ مشکوک پزشک , پزشک زن شب گذشته در بیمارستان رودسر درگذشت و
تحقیقات برای مشخص شدن علت مرگ او از سوی پلیس آغاز شده است.

دکتر مریم ناصری متخصص جراحی عمومی و پزشک با وجدان و باسواد بیمارستان رودسر
ک …
مرگ مشکوک پزشک زن در بیمارستان رودسر