مرگ مشکوک پزشک زن هنگام کار

مرگ مشکوک پزشک زن هنگام کار
دکتر مریم ناصری، متخصص جراحی عمومی و پزشک با وجدان بیمارستان رودسر که سال قبل هم به عنوان پزشک نمونه انتخاب شده بود، هنگام کشیک در بیمارستان درگذشت. شاهدان صحنه، سکته قلبی را احتمال مرگ وی می دانند.
مریم ناصری از جمله پزشکان طرح سهمیه زنان بود که چند ماه پیش به خاطر فوت پدرش تحت فشار روحی بوده و از طرفی به دلیل تنهایی مادرش درخواست انتقالی به شهر خودش را داشته که معاونت درمان استان گیلان با انتقال وی به شهرش رشت مخالفت کرده بود.
بررسی آخرین پیام های وی به دوستانش در تلگرام، نشان می دهد وی در …

مرگ مشکوک پزشک زن هنگام کار

دکتر مریم ناصری، متخصص جراحی عمومی و پزشک با وجدان بیمارستان رودسر که سال قبل هم به عنوان پزشک نمونه انتخاب شده بود، هنگام کشیک در بیمارستان درگذشت. شاهدان صحنه، سکته قلبی را احتمال مرگ وی می دانند.
مریم ناصری از جمله پزشکان طرح سهمیه زنان بود که چند ماه پیش به خاطر فوت پدرش تحت فشار روحی بوده و از طرفی به دلیل تنهایی مادرش درخواست انتقالی به شهر خودش را داشته که معاونت درمان استان گیلان با انتقال وی به شهرش رشت مخالفت کرده بود.
بررسی آخرین پیام های وی به دوستانش در تلگرام، نشان می دهد وی در …
مرگ مشکوک پزشک زن هنگام کار