مزاحمت تلگرامی با هم دستی پدر و پسر

مزاحمت تلگرامی با هم دستی پدر و پسر
پدر و پسری که با تهدید و فحاشی در شبکه اجتماعی تلگرام، در صدد انتقام بودند توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شهرستان آمل شناسایی و دستگیر شدند.

مزاحمت تلگرامی با هم دستی پدر و پسر

پدر و پسری که با تهدید و فحاشی در شبکه اجتماعی تلگرام، در صدد انتقام بودند توسط کارآگاهان سایبری پلیس فتا شهرستان آمل شناسایی و دستگیر شدند.
مزاحمت تلگرامی با هم دستی پدر و پسر

خرم خبر