مسئول ارائه مجوز برگزاری کنسرت‌ها وزارت ارشاد است، نه قوه قضائیه

مسئول ارائه مجوز برگزاری کنسرت‌ها وزارت ارشاد است، نه قوه قضائیه
نماینده مردم ساری در مجلس گفت متاسفانه امروزه اعطای مجوز برگزاری یا لغو یک کنسرت، معیاری برای تشخیص خوب یا بد بودن مدیران است. . . .

مسئول ارائه مجوز برگزاری کنسرت‌ها وزارت ارشاد است، نه قوه قضائیه

نماینده مردم ساری در مجلس گفت متاسفانه امروزه اعطای مجوز برگزاری یا لغو یک کنسرت، معیاری برای تشخیص خوب یا بد بودن مدیران است. . . .
مسئول ارائه مجوز برگزاری کنسرت‌ها وزارت ارشاد است، نه قوه قضائیه

دانلود موزیک