معتمدی و مارکوپولو در قزاقستان

معتمدی و مارکوپولو در قزاقستان
محمد معتمدی خواننده موسیقی سنتی کشورمان به دعوت فستیوال مارکوپولو در قزاقستان به شهر آلماتی سفر کرد. . . .

معتمدی و مارکوپولو در قزاقستان

محمد معتمدی خواننده موسیقی سنتی کشورمان به دعوت فستیوال مارکوپولو در قزاقستان به شهر آلماتی سفر کرد. . . .
معتمدی و مارکوپولو در قزاقستان

مرجع توریسم