ملیکا در آغوش خانواده

ملیکا در آغوش خانواده
اعتماد
 ملیکا دختربچه یک سال و نیمه مشهدی که اول مردادماه مقابل خانه شان در خیابان قیس آباد مشهد گم شده بود در یکی از پارک های اصفهان پیدا شد. سه شنبه شب ماموران اداره آگاهی این خبر را به بهجت و محمدعلی محمدی (پدر و مادر ملیکا) دادند. مردم اصفهان از روی عکس هایی که در تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی از ملیکا منتشر شده بود او را در پارک ناوژان اصفهان شناسایی کردند و با پلیس تماس گرفتند. ماموران اداره آگاهی او را به شیرخوارگاه نرجس این شهر بردند و بعد با مادر و پدرش در مشهد تماس گرفتند. پدر ملیکا بعد از شنیدن خبر عازم اصفهان شد تا دخترش را شناسایی کند. این در حالی بود که همه کانال ها و شبکه های اجتماعی خبر پیدا شدن او را منتشر و از این اتفاق ابراز خوشحالی می کردند. جمله پدر ملیکا در گروه های تلگرامی دست به دست می چرخید که در گفت وگو با ادمین یکی از کانال های تلگرامی گفته بود: «خبر دادند که مردم اصفهان دخترم را در یکی از پارک های اصفهان شناسایی و پیدا کرده اند» محمدعلی محمدی همان لحظه عازم اصفهان شد تا هرچه زودتر دخترش را به خانه برگرداند. ساعت های طولانی راه طی شد تا نوبت به لحظه ای …

ملیکا در آغوش خانواده

اعتماد
 ملیکا دختربچه یک سال و نیمه مشهدی که اول مردادماه مقابل خانه شان در خیابان قیس آباد مشهد گم شده بود در یکی از پارک های اصفهان پیدا شد. سه شنبه شب ماموران اداره آگاهی این خبر را به بهجت و محمدعلی محمدی (پدر و مادر ملیکا) دادند. مردم اصفهان از روی عکس هایی که در تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی از ملیکا منتشر شده بود او را در پارک ناوژان اصفهان شناسایی کردند و با پلیس تماس گرفتند. ماموران اداره آگاهی او را به شیرخوارگاه نرجس این شهر بردند و بعد با مادر و پدرش در مشهد تماس گرفتند. پدر ملیکا بعد از شنیدن خبر عازم اصفهان شد تا دخترش را شناسایی کند. این در حالی بود که همه کانال ها و شبکه های اجتماعی خبر پیدا شدن او را منتشر و از این اتفاق ابراز خوشحالی می کردند. جمله پدر ملیکا در گروه های تلگرامی دست به دست می چرخید که در گفت وگو با ادمین یکی از کانال های تلگرامی گفته بود: «خبر دادند که مردم اصفهان دخترم را در یکی از پارک های اصفهان شناسایی و پیدا کرده اند» محمدعلی محمدی همان لحظه عازم اصفهان شد تا هرچه زودتر دخترش را به خانه برگرداند. ساعت های طولانی راه طی شد تا نوبت به لحظه ای …
ملیکا در آغوش خانواده