مناظره با مدیر یک شبکه بهائی

مناظره با مدیر یک شبکه بهائی
یک شب شنبه در تلگرام گفتگویی است صمیمی بین یک مسلمان و مدیر یکی از شبکه های بهائی
دانلود کتابچه  یک شب شنبه در تلگرام
شما را به مطالعه متن فوق ، که حاوی نکات مهمی در اعتقادات بهائیان می باشد دعوت می نماییم .

مطالب مرتبط

مناظره با مدیر یک شبکه بهائی

یک شب شنبه در تلگرام گفتگویی است صمیمی بین یک مسلمان و مدیر یکی از شبکه های بهائی
دانلود کتابچه  یک شب شنبه در تلگرام
شما را به مطالعه متن فوق ، که حاوی نکات مهمی در اعتقادات بهائیان می باشد دعوت می نماییم .

مطالب مرتبط
مناظره با مدیر یک شبکه بهائی